Υπουργείο Υγείας | Αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2017, 2018, 2019 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί έγκαιρα στην υποχρέωση της χώρας για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα στοιχεία της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όλης της επικράτειας σε τριετή βάση, εξέδωσε εξ. επείγουσα ΕΓΚΥΚΛΙΟ, με την οποία ζητά, από τους ΟΤΑ της χώρας, την αποστολή των στοιχείων παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2017, 2018, και 2019 έως τις 13/03/2020.

  • Oι εκθέσεις που αποστέλλονται στην Ε.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα πινάκων με βάση τον υδροδοτούμενο πληθυσμό.
  • Ο καθορισμός του υδροδοτούμενου πληθυσμού γίνεται βάσει της ζώνης παροχής νερού που εξυπηρετεί αυτόν. Ως ζώνη παροχής νερού του υδροδοτούμενου πληθυσμού νοείται η περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ζώνη δεν συμπίπτει πάντοτε με την διοικητική υποδιαίρεση της χώρας (δηλ. ο πληθυσμός ενός Δημ. Διαμερίσματος, ή Δήμου), ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας παροχών, με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού.

Σε περίπτωση που ο υδροδοτούμενος πληθυσμός μιας περιοχής εξυπηρετείται από παραπάνω από μία (1) ζώνες παροχής νερού, τότε η συμπλήρωση των σχετικών Πινάκων θα γίνεται για κάθε ζώνη παροχής νερού και όχι συνολικά για όλες τις ζώνες παροχής {π.χ. (3) ζώνες παροχής νερού σε μια περιοχή – (3)Πίνακες συμπληρώνονται}.

  • Τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αφορούν στα αποτελέσματα των αναλύσεων πόσιμου νερού κυρίως από το σημείο παροχής νερού στον καταναλωτή, αλλά και από το δίκτυο ύδρευσης, μετά την ενδεχόμενη επεξεργασία του, απολύμανση κ.λ.π., δηλαδή από τη δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού ως το δίκτυο διανομής του νερού.

Οι πίνακες καταγραφής βρίσκονται αναρτημένοι υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου (excel) στον επίσημο ιστοχώρο του Υ.Υ. (www.moh.gov.gr/Υγεία/Δημόσια Υγεία/Υγιεινή Περιβάλλοντος/Προστασία Ποιότητας υδάτων/Προστασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και σε αυτή τη μορφή θα πρέπει να συμπληρωθούν.

Πηγή: https://www.moh.gov.gr/

Share