Υποχρέωση για δύο εβδομαδιαία διαγνωστικά test Covid-19 στον ιδιωτικό τομέα

Υποχρέωση για 2 εβδομαδιαία διαγνωστικά test Covid-19 στον ιδιωτικό τομέα
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ, με τις μεταβολές στην απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021, σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος

Ποιους αφορά:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικός για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο, στην ατομική τους σύμβαση, τόπο εργασίας.

Η απόφαση αφορά και εφαρμόζεται:

α) Σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση.

β) Στους καταρτιζόμενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

γ) Στους ωφελούμενους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο, στην ατομική τους σύμβαση, τόπο εργασίας.

Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

Υποχρεωτική, έναντι αντιτίμου, διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου -με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου- υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

Συχνότητα διαγνωστικών τεστ

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται, υποχρεωτικά, δύο (2) φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον δύο (2) ημερών, άλλως σαράντα οκτώ (48) ωρών. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι καλούνται να παραστούν εκτάκτως στον χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα ή δύο (2) ημέρες την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο μία (1) ημέρα, υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, υπό τους ίδιους όρους μία (1) φορά την εβδομάδα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας.

Στους διαγνωστικούς ελέγχους δεν προσμετρώνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούνται ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση του εργαζόμενου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο πρώτος εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, δύναται να διενεργηθεί το αργότερο έως και την 8η.11.2021.

Ποιοι εξαιρούνται από τον διαγνωστικό έλεγχο

Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης όσοι:

α) Έχουν ολοκληρώσει, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου ή

β) Έχουν ολοκληρώσει, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου -λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19- και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή

γ) Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και δεν έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Η απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων γίνεται, κατά περίπτωση, με την επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC).

Share