ΥΠ.ΕΣ. | Χορήγηση αναρρωτικών αδειών δημόσιων υπαλλήλων

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ την άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έκδοση των γνωματεύσεων και την έγκριση χορήγησης των αιτούμενων αναρρωτικών αδειών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 56 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) οι ίδιοι οι υπάλληλοι, σε περίπτωση ασθένειας τους, έχουν υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης της Υπηρεσίας τους, (εντός επτά ημερών από την απουσία τους λόγω ασθένειας), η ενημέρωση δε περί αδυναμίας του υπαλλήλου προσέλευσης στην υπηρεσία λόγω ασθένειας, σύμφωνα με την παρ. 1, πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, ανά περίοδο έξι μηνών, οφείλουν να ενημερώνουν την Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ. (hrm@ydmed.gov.gr) σχετικά με:

  • τα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών που έχουν υποβληθεί κατά το τελευταίο
    6μηνο και χρήζουν παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές,
  • τις ημερομηνίες υποβολής των αιτημάτων,
  • την ημερομηνία παραπομπής κάθε αιτήματος στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή,
  • την ημερομηνία εξέτασης κάθε αιτήματος από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή,
  • την ημερομηνία ενημέρωσης της οικείας Υπηρεσίας για την απόφαση της
    Υγειονομικής Επιτροπής.

Για την πρώτη ενημέρωση της Υπηρεσίας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να αποστείλουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020 τον συνημμένο πίνακα συμπληρωμένο με τα σχετικά στοιχεία για τη χρονική περίοδο από 1/7/2019 έως 31/12/ 2019.

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Share