«ΦιλόΔημος ΙI» | 4η τροποποίηση Πρόσκλησης VI: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 4719/23.01.2019 Πρόσκληση VI για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35341/8.5.2019 1η Τροποποίηση, την υπ’ αριθμ. 64660/18.9.2019 2η Τροποποίηση και την υπ’ αριθμ. 78796/7.11.2019 3η Τροποποίηση αυτής, ως προς τα κάτωθι:

Στην Ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:
Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων και παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 4719/23.1.2019 Πρόσκληση VI, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4η τροποποίηση Πρόσκλησης VI

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Share