Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA – Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των λογιστηρίων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr.

Με την πρόσφατη απόφαση Α 1138/12-6-2020 (ΦΕΚ B’ 2470/22.06.2020), δόθηκαν οδηγίες και ορίσθηκε το χρονοδιάγραμμα για την αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την επωνυμία «MyData». Είχε προηγηθεί η προσθήκη του νέου άρθρου 15Α, με τίτλο «Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών», στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) με τον ν.4646/12-12-2019.

Η ανάγκη ενημέρωσης της πλατφόρμας MyData αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα των λογιστηρίων τους.

Στην πλήρη λειτουργία της, με την άμεση διαβίβαση όλων των συναλλαγών στην πλατφόρμα, τα περιθώρια και η ευελιξία ορισμένων επιχειρήσεων, να εκδίδουν παραστατικά με προγενέστερες ημερομηνίες, θα χαθούν. Επιπλέον, θα απαιτηθεί κόστος για τη μηχανογραφική κάλυψη της επιχείρησης, καθώς και κόστος για τον πρόσθετο χρόνο απασχόλησης των λογιστηρίων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData

Η βασική ιδέα για τη δημιουργία και λειτουργία της πλατφόρμας MyData είναι η συγκέντρωση και διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων σε «πραγματικό χρόνο». Ο εκδότης ενός φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) θα υποβάλει μία σύνοψη (περίληψη) του παραστατικού και ο λήπτης θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη και τα βασικά στοιχεία του.

Επιπλέον της διασταύρωσης των εκδιδόμενων στοιχείων, τα MyData ζητούν και τη διαβίβαση λογιστικών δεδομένων που δεν «διασταυρώνονται», ώστε στο τέλος κάθε έτους τα Αποτελέσματα των «Λογιστικών Βιβλίων», να συμφωνούν με τα Αποτελέσματα των «Ηλεκτρονικών Βιβλίων».

Επιπλέον, η Α.Α.Δ.Ε., θα προσπαθήσει στο μέλλον, σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της, να προσθέσει στην πλατφόρμα και πληροφορίες για : α) Τη «Διακίνηση Αγαθών» και β) τον «τρόπο πληρωμής» των φορολογικών παραστατικών.

Τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, θα αποθηκεύονται στο κέντρο δεδομένων – cloud υπηρεσία «Microsoft Azure» και όχι σε server του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να εξασφαλίσει η Α.Α.Δ.Ε. ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, που θα οφείλονται σε έλλειψη τεχνικών υποδομών.

Σκοπός της πλατφόρμας MyDATA

Κύριος σκοπός των MyData είναι η συμφωνία των «Λογιστικών Βιβλίων» κάθε υπόχρεης επιχείρησης, με τα αντίστοιχα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τις Φορολογικές Δηλώσεις.

Σε περίπτωση σημαντικής και αναιτιολόγητης ασυμφωνίας, θα διενεργείται φορολογικός έλεγχος.

Στόχοι – Δυνατότητες της πλατφόρμας MyDATA

  • Αναλυτική και σχετικά άμεση διασταύρωση των συναλλαγών, μεταξύ των επιχειρήσεων, σε επίπεδο «Εσόδων-Εξόδων» και όχι και σε επίπεδο «Εισπράξεων-Πληρωμών». Αυτό προσδοκούν να έχει σημαντική επίπτωση στην αύξηση των κρατικών εσόδων από τον Φ.Π.Α..
  • Βελτίωση της διαδικασίας επιλογής δείγματος των επιχειρήσεων (στοχευμένοι έλεγχοι).
  • Αυτόματη συμπλήρωση ορισμένων Φορολογικών Δηλώσεων, με βάση τα δεδομένα των «Ηλεκτρονικών Βιβλίων».
  • Σύγκριση των «δεικτών απόδοσης», μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ..

Εξαιρέσεις!

Από την υποχρέωση ενημέρωσης της πλατφόρμας εξαιρούνται :

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α..

Δεδομένα, που διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις

Οι υπόχρεοι, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.:

α) Δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους (τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, συμπληρωματικά τιμολόγια, απλοποιημένα τιμολόγια, συγκεντρωτικά τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής πώλησης).
β) Δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών, που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου.
γ) Τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών, που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους (άρθρο 2, Α.1138/ 12-6-2020).

Τρόποι Διαβίβασης Δεδομένων

Α. Εκδότης

Διαβιβάζει τη «σύνοψη» όλων των παραστατικών, που εκδίδει (χονδρική, λιανική, εμπορίας, παροχής, ημεδαπής, αλλοδαπής, κ.λπ).

Με τη διαβίβαση, από τον Εκδότη, ενημερώνονται αυτόματα τα έσοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων, αλλά και τα έξοδα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων του Λήπτη (μόνο για τις χονδρικές πωλήσεις ).

Η οντότητα, ως Εκδότης, διαβιβάζει τη «σύνοψη» και τον «χαρακτηρισμό συναλλαγών» όλων των παραστατικών αντικριζόμενων ή, μη που εκδίδει (χονδρική, λιανική, εμπορία, παροχή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή).

Β. Λήπτης

Ο Λήπτης υποχρεούται να διαβιβάζει τη «σύνοψη» των μη αντικριζόμενων παραστατικών, που λαμβάνει από εκδότες, που δεν είναι υπόχρεοι να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους (π.χ. αγορές-έξοδα λιανικής ημεδαπής-αλλοδαπής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές, εξαιρούμενες επιχειρήσεις στη διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών, κ.λπ.).

Με τη διαβίβαση της «σύνοψης» παραστατικών από τον Λήπτη, ενημερώνονται αυτόματα τα έξοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Η οντότητα, ως Λήπτης, διαβιβάζει τον «χαρακτηρισμό συναλλαγών» για τα αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής, καθώς και τη «σύνοψη» και τον «χαρακτηρισμό συναλλαγών» των αντικριζόμενων ή μη παραστατικών ημεδαπής-αλλοδαπής, που λαμβάνει.

Γ. Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη

Αφορά περίπτωση παραστατικών αγοράς αγαθών/υπηρεσιών από Εκδότη υπόχρεο, μόνο μετά την παράλειψη διαβίβασης της «σύνοψης» παραστατικού από τον Εκδότη, εντός της σχετικής προθεσμίας.

Εννοείται ότι, εφόσον ο Εκδότης είναι συνεπής, ο Λήπτης δεν χρειάζεται να διαβιβάσει «σύνοψη» για τα παραστατικά αυτά. Η τυχόν ασυνέπεια του Εκδότη δεν επηρεάζει την ορθή αποτύπωση των φορολογικών αποτελεσμάτων του Λήπτη.

Δ. Εγγραφές Οντότητας

Αφορά παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων-εξόδων, που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων κ.ά.).

Οι οντότητες διαβιβάζουν τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων–Εξόδων για τη διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Χρόνος – Προθεσμίες Διαβίβασης Δεδομένων

Παραστατικά, που εκδίδει η επιχείρηση

  • Χονδρικές Συναλλαγές (σε πραγματικό χρόνο).

Εξαιρετικά, για το 2020, εντός 5 ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, εντός του οποίου εκδόθηκαν.

Εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί «πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης», η διαβίβαση γίνεται σε πραγματικό χρόνο από 20/07/2020.

  • Λιανικές Συναλλαγές (σε πραγματικό χρόνο).

Εξαιρετικά, για το 2020, εντός 5 ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, εντός του οποίου εκδόθηκαν.

Όσοι χρησιμοποιούν για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.), διαβιβάζουν τα στοιχεία λιανικής “σε ημερήσια βάση”. Ωστόσο, αναμένεται η απόφαση με τις οδηγίες Διαδύνδεσης.

Παραστατικά, που λαμβάνει η επιχείρηση

α) Παραστατικά συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής,
β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) Συναλλαγών, που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.),
δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα,
ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ,

έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. (ανάλογα απλογραφικό-διπλογραφικό).

Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον Εκδότη, εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων/Εξόδων
α. Εγγραφές μισθοδοσίας, έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.
β. Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης, έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Χρονοδιάγραμμα πρώτης εφαρμογής

Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων, που εκδίδονται από 1/10/2020 και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία, που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020 (ή έως 19/07/2020).

Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά οι εγγραφές μισθοδοσίας, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020.

Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται υποχρεωτικά οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020 (ή έως 19/07/2020).

Φορολογικά Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου

Με τον ν. 4701/2020 προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) νέο άρθρο 71ΣΤ, με τίτλο «Άρθρο 71ΣΤ: Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης», σύμφωνα με το οποίο, για τις οντότητες, που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

α) Μείωση της Παραγραφής κατά 2 Έτη (δηλαδή από 5 σε 3) 

Η προθεσμία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α΄170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και, ακολούθως, βάσει αυτής, υπολογίζονται οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

β) Προσαύξηση των σχετικών Αποσβέσεων σε ποσοστό 100%

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) Προσαύξηση των σχετικών Δαπανών κατά ποσοστό 100%

Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης, μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ) Επιτάχυνση της διαδικασίας Επιστροφής Φόρων, η οποία γίνεται εντός 45ημερών

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Προετοιμασία Επιχείρησης

  • Μηχανογραφική Υποστήριξη – Νέες εκδόσεις εφαρμογών λογισμικού

Η επιχείρηση θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον συνεργάτη της στη μηχανογράφηση, προκειμένου να προμηθευτεί τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων λογισμικού, που χρησιμοποιεί και υποστηρίζουν τη διασύνδεση με την πλατφόρμα MyData.

  • Παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού

Θα πρέπει να φροντίσει, σε συνεργασία με τους συνεργάτες της στη μηχανογράφηση, για την κατάλληλη παραμετροποίηση των προγραμμάτων, με σκοπό την επικοινωνία με την πλατφόρμα MyData.

  • Εκπαίδευση προσωπικού

Η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ειδικά όσων εμπλέκονται με τις διαδικασίες τιμολόγησης, καταχώρησης παραστατικών και λογιστικών εγγραφών στις διαδικασίες των MyData.

  • Ενίσχυση του προσωπικού του λογιστηρίου

Θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος, αφενός για την προετοιμασία για την αρχική λειτουργία και αφετέρου επιπλέον χρόνος για τις περιοδικές συμφωνίες και γενικά για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης των myDATA.

Share