Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου: Δυνατότητα έκπτωσης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε δύο νοικοκυριά

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου: Δυνατότητα έκπτωσης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε δύο νοικοκυριά
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ενεργειακή Κοινότητα Π.Ε. COLLECTIVE ENERGY, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος εξασφάλισε σε δύο ευάλωτα νοικοκυριά, για πέντε χρόνια, μεγάλο ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να φτάσει μέχρι και την ολοκληρωτικά δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς απολύτως καμία χρέωση. 

Kριτήρια Eπιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δυνητικά ωφελούμενων νοικοκυριών είναι: 

1) Να είναι ωφελούμενα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά την υποβολή της αίτησής τους στον Δήμο και να διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο πρόγραμμα.

2) Να έχουν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
α.Πολύτεκνες οικογένειες10
β.Τρίτεκνες οικογένειες9
γ.Άτομα με αναπηρία (67% και άνω)               8
δ.Μονογονεϊκές οικογένειες7
ε.Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά6
στ.Άνεργοι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης5
ζ.Νοικοκυριά που αποτελούνται από άτομα αποφυλακισμένα σε διαδικασία κοινωνικής επανένταξης4

Η μοριοδότηση θα γίνεται αθροιστικά για τα νοικοκυριά που πληρούν περισσότερα από ένα εκ των παραπάνω κριτηρίων, με την εξαίρεση των κριτηρίων α, β και ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθούν τα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά περισσότερα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα και σε περίπτωση ισοψηφίας αιτούντων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Το νοικοκυριό που θα κληρωθεί, θα προηγηθεί στην κατάταξη έναντι εκείνου που δεν κληρώθηκε. Για τον σκοπό αυτόν, θα συσταθεί ειδική επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, θα διεξάγεται επανέλεγχος – επικαιροποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την έγκριση και κάθε χρόνο για τα πέντε έτη.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση στον Δήμο για ένταξη στο πρόγραμμα, η οποία επέχει και θέση δήλωσης συναίνεσης  διασταύρωσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων.
  2. Αίτηση και έγκριση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα νοικοκυριά των κατηγοριών α,β και ε. Επιπρόσθετα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, αποδεικτικά ότι πληρείται το κριτήριο της μονογονεϊκότητας βάσει της οριζόμενης υπ΄αρ.53923/23-7-2021 (Β΄3359) κοινής υπουργικής απόφασης.
  4. Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριά της κατηγορίας γ.
  5. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά της κατηγορίας στ.

Οι αιτήσεις, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 2/2/24.

Περισσότερες Πληροφορίες

Διεύθυνση Περιβάλλοντος: 213 2019688

Κοινωνική Υπηρεσία: 210 9422927

Share