Διοικητικό Συμβούλιο
Τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 του ν….