Εργασία
Ο Δήμος Κιλελέρ, ύστερα από την, υπ’ αριθ. 279/2019, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΔΨΩΕΝ-Χ4Ω), ανακοινώνει ότι θα…