ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με τίτλο: «Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων,…
Ο ν. 4416/2016 ορίζει το ΚΗΜΔΗΣ ως το μοναδικό και ενιαίο υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των προκηρύξεων,…