συνοπτικός διαγωνισμός
Η απλοποιημένη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του…