Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/03/2020 (ΦΕΚ Α 68 20-3-2020), μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά ποσοστό 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

Ειδικότερα:

  • Μείωση 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.

Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

Τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

  • Μείωση μισθωμάτων κύριας κατοικίας εργαζομένων

Η παραπάνω μείωση κατά ποσοστό 40% των μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Και, επιπλέον, για τον εργαζόμενο αυτόν έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για την εφαρμογή του μέτρου της μείωσης απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

  • Διαδικασία εφαρμογής του μέτρου

Ως προς την διαδικασία εφαρμογής του μέτρου τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο μισθωτής θα πρέπει να αποδείξουν ότι η επιχείρηση και ο εργαζόμενος αυτής κατ’ επέκταση, ανήκει σε εκείνες για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 (μία βεβαίωση ή εκτύπωση από το σύστημα taxis που να αποδεικνύει ότι ο ΚΥΡΙΟΣ Κ.Α.Δ. της επιχείρησης είναι ένας από αυτούς που περιλαμβάνονται στο σχετικό Δελτίο Τύπου).

Με βάση σχετικές πληροφορίες η λίστα των Κ.Α.Δ. πρόκειται να διευρυνθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.

Share