Τα κυριότερα μεταρρυθμιστικά έργα της ΑΑΔΕ για το 2018-2020

 

 

ΜΕΠ.1 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης (Πρόγραμμα Έργων)

Η παρέμβαση που υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών και στη βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης στον τομέα των εσόδων μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών που συνεπάγονται οι οφειλές των συναλλασσόμενων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.

Α) Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών και διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:
-Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
-Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
-Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
-Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
-Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.
-Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

Ο στόχος του έργου είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί άμεσα την επίλυση σημαντικού τμήματος αυτών.

Ταυτοχρόνως, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας όσων ασχολούνται, και ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ οφειλέτη), ενεργοποιώντας διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης.
Η παρέμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020 και είναι εγκεκριμένου προϋπολογισμού 768.051,50 €

Β) Κεντρικοποίηση διαδικασιών είσπραξης για τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση.

 

ΜΕΠ.3 Υλοποίηση Πλήρους e – Περιουσιολογίου (Έργο)

Αντικείμενο της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η φορολογική διοίκηση για αυτούς και να έχουν δικαίωμα παρέμβασης, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς.

Πρόκειται για ένα έργο μακράς πνοής, το οποίο επιπρόσθετα, λόγω της γνώσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, θα προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της χώρας για την ενίσχυση των πραγματικά ασθενών κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον μπορεί να αξιοποιηθεί και να επηρεάσει τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Η παρέμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020 με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 482.668,50 €.

 

 

ΜΕΠ.6 Εκσυγχρονισμός Φορολογικών Υπηρεσιών (Πρόγραμμα Έργων)

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού των Δ.Ο.Υ. με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις Φορολογικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), αλλά και την εσωτερική της αναβάθμιση ώστε να βελτιώσει το έργο των υπαλλήλων της σ’ αυτές καθώς και την αποτελεσματικότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει:
– τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών
– τη βελτίωση των συστημάτων των Υπηρεσιών
– την ανανέωση του εξοπλισμού
– την επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και
– την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ.

Τα έργα του 2018 που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. είναι τα παρακάτω:

–  Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών Κεφαλαίου:
– Φόρου χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής,
– Φόρου μεταβίβασης ακινήτων και
– Φόρου κερδών από τυχερά παίγνια.

– Η Σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με τα υπόλοιπα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

– Η διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ., για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή αυτών.

– Η Ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύστημα Εργάνη) και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

– Η Ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με την Κτηματολόγιο Α.Ε.

– Η επέκταση της λειτουργικότητας του TAXISnet για:
– Έκτακτη Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και
– Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης.

– Η ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων.
– Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.
– Η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και άλλων φόρων.
– Η Εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης για την καταβολή οφειλής – υπερημερίας του Κ.Φ.Δ. και λοιπές ειδοποιήσεις.
– Η Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω Tablets.
– Η Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα (CbC Reporting/DAC4).
– Η ανάπτυξη Ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. μέσω TAXISnet.
– Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α.

-Η Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής:
– παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και
– παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής.

– Ο Ανασχεδιασμός της διαδικασίας επιστροφής των μη χρησιμοποιούμενων e-παραβόλων.
– Η Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων κληρονομιάς και δωρεάς.
– Η Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ ICISnet με TAXISnet, όσον αφορά στην αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας.

Share