ΦΕΚ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 158/26.09.2023) ο νόμος υπ’ αριθμόν 5053, που καθορίζει τα νέα…
Με την υπ’ Αριθμ. 551884 Κ.Υ.Α. εγκρίθηκε η κατανομή 1149 (χιλίων εκατόν σαράντα εννέα) θέσεων για την…
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), αναπτύσσει και εφαρμόζει Ειδικό…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. Γ.Π. Δ11οικ./59903 ΚΥΑ των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. Α.1171, με την οποία ορίζεται η υποχρέωση σταδιακής διασύνδεσης…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ, η οποία αφορά στην εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και…
Με τον ν. 4795/2021 προβλέπεται η εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 Απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου…
Θέσπιση ανώτατου ορίου συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν), ώστε οι δικαιούχοι, ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους,…
Πλέον, η δήλωση απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της…