Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Η επέκταση δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, θα μειώσει το διοικητικό…
Πολίτες και επιχειρήσεις ενημερώνονται, πλέον, ηλεκτρονικά σχετικά με τις οφειλές τους προς τον Δήμο Ελασσόνας, με δυνατότητα…
Νέες δυνατότητες πληρωμών για τους πολίτες, προς τον Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης του Φορέα…